دوره مسئولیت حقوقی و نحوه تنظیم قراردادهای مجریان
دوره مسئولیت حقوقی و نحوه تنظیم قراردادهای مجریان
مدرس:دکتررشیدی
زمان:23و24 تیر94 ساعت 15 الی 19
مکان:سازمان