دوره ظرفیت باربری سنگ برگزار نخواهد شد

 دوره ظرفیت باربری سنگ (مدرس : دکتر بهروز صمدیان) برگزار نخواهد شد.