دوره طرح و محاسبه دیوارهای برشی دوره طرح و محاسبه دیوارهای برشی

مدرس:دکتر هوشنگ دباغ

مکان: سازمان

جهت ثبت نام از تاریخ 96/8/14 لغایت 96/8/26 به امور آموزش و پژوهش مراجعه و یا با شماره ی 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.