دوره طراحی و نظارت تابلوهای فشار ضعیف در سازمان برگزار شد

دوره طراحی و نظارت تابلوهای فشار ضعیف توسط امور آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

در این دوره که در محل سازمان برگزار شد بیش از 50 عضو سازمان حضور داشتند.

مهندس عبید علی محمدی تدریس دوره طراحی و نظارت تابلوهای فشار ضعیف را برعهده داشت.

بدلیل استقبال اعضا این دوره در دو تایم برگزار می شود که تایم دوم این دوره بزودی برگزار خواهد شد.

برای حضار در این دوره گواهینامه صادر می شود.