دوره طراحی ومحاسبه دیوارهای برشی

دوره طراحی ومحاسبه دیوارهای برشی

مدرس : دکتر هوشنگ دباغ

زمان :شنبه 14/11/96 ساعت 12-8 و 19-15

مکان: سالن سازمان

.