دوره سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند دوره سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند
مدرس :مهندس بهرام رضاطلبی 
تاریخ برگزاری :96/9/28تا 96/9/30
رشته عمران
مدت دوره 24ساعت
ارتقا پایه :2به1محاسبات
تاریخ آزمون :96/10/3ساعت 10صبح
مجری دانشگاه کردستان تلفن تماس :08733622750
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان