دوره تخصصی بین المللی بازرسی جوش

برای اولین بار در استان کردستان

دوره تخصصی یکروزه بین المللی بازرسی جوش

دوره تخصصی بین المللی بازرسی جوش مطابق با استاندارد AWS QC1 همراه با کارگاه آموزشی و اخذ گواهینامه بین المللی از ASYS اسپانیا

زمان ثبت نام: تا تاریخ 28/ 11/ 94

محل ثبت نام: امور آموزش

ظرفیت ثبت نام اعضای محترم محدود می باشد