دوره بازآموزی نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان

دوره بازآموزی نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان

مدرس: مهندس خالد کریمی

مکان: سازمان

جهت ثبت نام از تاریخ 96/8/14 لغایت 96/8/26 به امور آموزش و پژوهش مراجعه و یا با شماره ی 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.