دوره اموزشی مصالح و فناوری های نوین ساخت

دوره اموزشی مصالح و فناوری های نوین ساخت

تاریخ برگزاری 96/8/16لغایت 96/8/17

مدت دوره :16ساعت

تاریخ ازمون 96/8/24ساعت 11

مدرس دوره :دکتر جمشید کرمی

دوره ارتقا سه به دو عمران

مجری دوره :دانشگاه جامع علمی کاربردی

کمیته آموزش