دوره اموزشی قالب بندی و قالب برداری دوره اموزشی قالب بندی و قالب برداری
تاریخ برگزاری : 96/10/7
ارتقاء پایه 3 به 2 نظارت عمران
مدت دوره : 16ساعت
تاریخ آزمون : 96/10/11ساعت 11صبح
مدرس :مهندس هیوا نعمانی
مجری :دانشگاه توسعه دانش (محل برگزاری شهرستان قروه دانشگاه ایرانمهر ) تلفن تماس :08733182123
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان کردستان