دوره اصول و روش های طراحی معماری دوره اصول و روش های طراحی معماری

مدرس: دکتر قادر بایزیدی

مکان: سازمان

جهت ثبت نام از تاریخ 96/8/14 لغایت 96/8/26 به امور آموزش و پژوهش مراجعه و یا با شماره ی 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.