دوره اجرای ساختمانهای بتنی دوره اجرای ساختمانهای بتنی
تاریخ برگزاری : 96/10/7 تا 96/10/9
مدرس :دکتر هیمن جنتی 
ارتقاء صلاحیت اجرا رشته های عمران و معماری
مدت دوره : 24ساعت
تاریخ آزمون : 96/10/14ساعت 10صبح
مجری :دانشگاه جامع علمی کاربردی تلفن تماس :08733721424
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان