دوره آموزش کارگران ساختمانی در سازمان نظام مهندسی کردستان برگزار شد

دوره آموزشی کارگران ساختمانی ویژه ی اکیپ آرماتور بند و قالب بند در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان توسط امور آموزش و پژوهش برگزار شد.

مهندس گلابی مدرس این دوره هدف ازبرگزاری این دوره را آشنایی استادکاران آرماتوربند با نحوه عقد قرارداد با مالکین و همچنین آموزش رویه آرماتوربندی ، قالب بندی به منظور رعایت حداقل ضوابط توصیف کرد.

ناظر عالیه سازمان برگزاری این دوره ها را در ترویج صحیح مقررات ملی ساختمان در بکارگیری استادکاران و ارائه مهارت فنی و آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما عنوان نمود.

وی برگزاری این دوره را تفاهم نامه صورت گرفته با سازمان فنی و حرفه ای استان، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و سازمان نظام مهندسی دانست.

در این دوره تعداد 35 نفر از استادکاران آرماتوربند و قالب بند سطح سنندج حضور داشتند.

مهندس گلابی از برگزاری مداوم چنین نشست هایی خبر داد.