دوره آموزشی گودبرداری (ویژه مجریان)

 دوره آموزشی گودبرداری (ویژه مجریان)

مدرس : مهندس امیرحسن نوذری  

زمان : سه شنبه 17/11/96 ساعت 19-15

مکان: سالن سازمان