دوره آموزشی مسئولیت های مجریان ساختمان

قابل توجه مجریان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

دوره آموزشی مسئولیت های مجریان ساختمان 
(مدرس: دکتر رشیدی :  عضو حقوقدان شورای انتظامی)
دوره دوم

زمان: یکشنبه و دوشنبه 12 و 13  دیماه  1395   
ساعت 16 الی 20
مکان: سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان