دوره آموزشی طراحی و نظارت در ساختمان (بخش شهرسازی)

دوره آموزشی طراحی و نظارت در ساختمان (بخش شهرسازی)

مدرس : مهندس شرمین شریفی  

زمان :  یکشنبه ودوشنبه 15و96/11/16 ساعت 19-15

مکان: سالن سازمان