دوره آموزشی درآمدی بر روش تحقیق در مهندسی

دوره آموزشی درآمدی برروش تحقیق درمهندسی درسالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان برگزار شد.

دکتر هوشنگ دباغ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و هیاًت علمی دانشگاه کردستان تدریس این دوره را برعهده داشت.

دوره درآمدی بر روش تحقیق درمهندسی با تلاش امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان برگزار گردید که با استقبال اعضای شرکت کننده روبرو شد.