دوره آموزشی بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی

دوره اموزشی بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی

تاریخ برگزاری 96/8/17لغایت 96/8/19

مدت دوره :16ساعت

تاریخ ازمون 96/8/24ساعت 13

مدرس دوره :دکتر امید کهنه پوشی

دوره ارتقا دوبه یک عمران

مجری دوره :دانشگاه کردستان