دوره آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان برگزار شد دوره آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.
مهندس پیام فوزی تدریس این دوره را برعهده داشت.
دوره آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان در روز شنبه 4/ 6/ 96 ساعت 16 تا 20 در محل سازمان برگزار شد.
این دوره با تلاش امور آموزش و پژوهش برگزار گردید.