دوره آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان دوره آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان
مدرس: مهندس پیام فوزی
زمان: شنبه 4/ 6/ 96 ساعت 16 تا 20
مکان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان