دوره آشنایی با شرح وظایف مجری
دوره آشنایی با شرح وظایف مجری 
تاریخ برگزاری : 96/9/29تا 96/10/1
ارتقاء صلاحیت اجرا رشته های عمران و معماری
مدت دوره : 24ساعت
تاریخ آزمون : 96/10/3ساعت 11صبح
مدرس :مهندس نریمان ذوالفقار نسب
مجری :دانشگاه کردستان تلفن تماس :08733622750
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان