دعوت شورای مرکزی از اعضا برای تدوین برنامه های عملیاتی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان

دکتر اکبر ترکان طی نامه ای از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواست ت تا با ارائه و ارسال مطالب و نظرات کارشناسانه خود،در دو حوزه آسیب شناسی ساخت و ساز بخش خصوصی در کشور و نقاط قوت و ضعف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی سازمان را در تدوین و انتشار دیدگاهها، یاری نمایند.

متن این نامه بشرح ذیل است:

روسای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (کلیه استانها)

سلام علیکم:

احترامأ نظر به اینکه در چهارچوب برنامه های عملیاتی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان و بنا به تقاضای بعضی از روسای محترم سازمان ها، عناوین زیر شامل:

1-    آسیب شناسی ساخت و ساز بخش خصوصی در کشور

2-    نقاط قوت و ضعف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

در دستور ستاد اجرایی خط مشی سازمان قرار گرفته است. لذا از جنابعالی و اعضاء محترم هیأت مدیره و همچنین سایر اصحاب حرفه در آن استان ، تقاضا می شود تا با ارائه و ارسال مطالب و نظرات کارشناسانه خود، شورای مرکزی سازمان را در تدوین و انتشار دیدگاهها، یاری فرمایند.