دعوت به همکاری کمیته تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
کمیته تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از کلیه اساتید و صاحبنظران در خصوص زمینه فعالیت کمیته دعوت به همکاری می نماید.
لذا کلیه افراد که دارای دانش و تجربه کافی در زمینه طراحی و اجرای پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود هستند می توانند رزومه و سوابق کاری خود را جهت بررسی به آدرس الکترونیکی retrofit@kurdnezam.ir ارسال تا درصورت داشتن شرایط لازم به همکاری دعوت گردند