دستورکار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ترتیب دستور کار مجمع عمومی براساس مصوبه جلسه شماره 84 مورخ 23/ 6/ 96 ، مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه مورخ 25/ 06/ 96  ساعت 16و نوبت دوم  در روز دو شنبه مورخ27/ 06/ 96 ساعت 16 در محل سالن آمفی تاتر ( مولوی کرد ) دانشگاه کردستان به شرح ذیل اعلام می گردد:


  • 1- ارائه گزرش عملکرد هیات مدیره
  • 2- ارائه تراز مالی سال 1395
  • 3- ارائه بودجه پیشنهادی سال 1396
  • 4- برگزاری  انتخابات بازرسین سازمان