دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره 360 ( تجدیدنظر اول )
  معرفی مراجع و منابع مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای (2)

نشریه شماره 360 (دستورالعمل  بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود )

مرجع اصلی بهسازی لرزه ای(چاپ 1392)

یکی از برنامه های مهم دولت برای کاهش خطر پذیری کشور در برابر مخاطرات ناشی از زلزله، برنامه مطالعه و اجرای مقاوم سازی  ساختمانهای عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیر بنایی و شریانهایی حیاتی کشور می باشد . در این  برنامه ، تدوین ضوابط و معیارهای فنی به عنوان یک امر زیر بنایی ضرورت داشته است . در این راستا در خرداد ماه  سال 1381 به منظور مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود نشریه شماره 360 با عنوان (( دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود )) از طرف  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ گردید  .

در سالهای 84 و 85 با توجه به باز خوردهای حاصل از طرح های مقاوم سازی و نظرات دریافت شده این دستورالعمل در قالب گروه های کاری و کمیته عالی متشکل از گروه تهیه کننده دستور العمل ،مهندسان مشاور مسئول در طرحهای مقاوم سازی  و متخصصان صاحب نام زلزله کشور مورد بازنگری قرار گرفت  و در سال 1385 ضمن اعمال نظر و بازنگری متخصصان و مهندسان مشاور ابلاغ گردید . و نتیجه کار دستورالعملی بود که روال ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانها را برای سطوح مختلف عملکرد ارائه نموده است. در مورد بسیاری از اجزای سازه ای و غیر سازه ای خاص ایران معیارهای پذیرش و بهسازی مناسب عرضه شده و روش های جمع آوری اطلاعات، سازگاری های لازم را با شرایط کشور یافته است .

در این راستا با توجه به لزوم به روز رسانی و بازنگری و اصلاح ضوابط و دستورالعمل های فنی موجود  و سپری شدن 7 سال از انتشار اولین ویرایش نشریه 360 بازنگری آن با مشارکت اساتید و متخصصان این رشته، امری اجتناب ناپذیر می نمود از سویی دیگر با توجه به اینکه پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانهای عمومی، دولتی مهم و شریانهای حیاتی کشور  با تعداد و حساسیت بسیار زیاد در حال ارزیابی، طراحی و اجرا بود و در اکثر پروژه های ساختمانی، دستورالعمل  شماره 360 به عنوان مرجع اصلی  بکار گرفته می شد، بازنگری آن بر اساس باز خوردهای به دست آمده از جامعه فنی- مهندسی اهمیتی دو چندان داشت و  بر این اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود – تجدید نظر اول در زمستان سال 1392 از نوع گروه اول  ابلاغ گردید. رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی از تاریخ 1/7/1393 الزامی گردیده است .

 

 

تغییرات ساختاری در ویرایش سال 1392 دستورالعمل :

در ویرایش جدید  ضمن به روز رسانی  مبانی دستورالعمل بر اساس آیین نامه های معتبر جهانی  سعی شده است تا ضوابط تحلیل و ارزیابی، هر چه بیشتر با شرایط اقتصادی، اجتماعی  و توانایی های مهندسی کشور  مطابقت  داشته باشد. از جمله تغییرات ساختاری  ایجاد شده  می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-     ارائه مطالب مرتبط با جمع آوری اطلاعات و بازرسی وضعیت موجود در یک فصل مجزا

2-      تغییر مبانی ارزیابی سازه های فولادی از روش تنش مجاز به روش  حالت حد نهایی (LRFD)

3-      تغییر ضوابط و مبانی ارزیابی ساختمانهای مصالح بنایی به روش عملکردی

4-      ارائه ضوابط مر بوط به دیافراگم و میانقاب در یک فصل مجزا

5-      افزودن فصل بهسازی ساده جهت سهولت در فرایند ارزیابی و بهسازی  ساختمانهای با هدف بهسازی مبنا و با تعداد طبقات محدود .

فصول و فهرست مطالب  نشریه 360 :

فصل اول : مقدمات بهسازی لرزه ای

شامل محدوده کاربرد، مبانی، مراحل، هدف، سطوح عملکرد و تحلیل خطر زلزله

فصل دوم : گرد آوری مدارک و اطلاعات ، شناخت وضع موجود

شامل محدوده کاربرد، اطلاعات وضعیت موجود ساختمان، سطوح اطلاعات، مقاومت مصالح، جمع آوری اطلاعات خاک و پی  و اجزای سازه ای و غیر سازه ای

فصل سوم : روش های تحلیل

شامل محدوده کار برد، ضوابط کلی تحلیل، روشهای تحلیل، ظرفیت اجزای سازه، معیارهای پذیرش

فصل چهارم : ساختگاه و پی

 شامل محدوده کار برد، مخاطرات ساختگاهی ناشی از ناپایداری، فشار لرزه ای جانبی خاک، بهسازی پی

فصل پنجم : سازه ها و اجزای فولادی

شامل محدوده کار برد، ضوابط و فرضیات ارزیابی،  انواع قابهای ساختمانی، تیرهای لانه زنبوری، پی های متشکل از شمع های فولادی

فصل ششم : سازه ها و اجزای  بتنی

شامل محدوده کار برد، ضوابط و فرضیات کلی، سیستم های سازه ای، اجزای سازه ای بتنی

 فصل هفتم : ساختمانها و اجزای مصالح بنایی

شامل محدوده کاربرد، مشخصات مصالح، انواع دیوارهای بنایی،  الزامات مدل سازی و تحلیل سازه، بررسی رفتار دیوارها، شالوده ساخته شده با مصالح بنایی، معیارهای بهسازی

فصل هشتم : دیافراگمها و میان قابها

شامل دیافراگم، دسته بندی دیافراگم از نظر صلبیت، انواع میانقاب ها

فصل نهم : بهسازی اجزای غیر سازه ای

شامل محدوده کاربرد، اهداف و اندرکنش و رده بندی و روشهای بهسازی، اجزای معماری، اجزای مکانیکی و برقی و تجهیزات داخلی

فصل دهم : سامانه های جدا ساز لرزه ای و اتلاف انرژی

شامل محدوده کاربرد، سامانه جدا ساز لرزه ای، سامانه اتلاف انرژی، سایر سامانه های کنترل پاسخ

فصل یازدهم : بهسازی ساده

شامل محدوده کاربرد، ضوابط کلی، ارزیابی مرحله 1، ارزیابی مرحله 2، ساختمانهای بنایی غیر مسلح

پیوست الف ) راهنمای تعیین هدف بهسازی لرزه ای

پیوست ب ) راهنمای کلی مراحل ارزیابی و بهسازی لرزه ای

 

گروه تخصصی

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تیر ماه 94

 
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره 360 ( تجدیدنظر اول ) (گردآورنده :  دکتر جمشید کرمی )................................. دانلود