در روز مهندس / یاد مهندسین متوفی کردستانی گرامی داشته شد

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور بر سر مزار مهندسان فوت شده در بهشت محمدی سنندج یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

مهندس محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان هدف از این حضور را احترام و گرامیداشت یاد مهندسین متوفی و خانواده های داغدار آنان توصیف کرد و افزود: در روز پنجم اسفند و روز مهندس یاد و خدمات این عزیزان را گرامی می داریم و به مقام آنان ادای احترام می کنیم.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود و جایگاه خود را مدیون این بزرگواران و خدمات آنان می داند و هیچگاه نام و یاد آنان را فراموش نخواهد کرد.

هیات مدیره سازمان همچنین با حضور بر سر مزار مهندس بهاالدین ادب یاد و خدمات این بزرگمرد را گرامی داشت.