دریافت فایل کارگاه کارگاه سازه نگهبان واصول گودبرداری

قابل توجه مجریان ساختمانی :

اعضای سازمان که درکارگاه سازه نگهبان واصول گودبرداری مهندس امیر حسن نوذری شرکت نموده اند  جهت دریافت فایل کارگاه می توانند به امور آموزش وپژوهش سازمان مراجعه فرمایند.