دانشجوي کردستاني رتبه اول کارشناسي ارشد شهرسازي

وابط عمومي : هاوژين فلاحت کار دانشجوي کردستاني رتبه اول کارشناسي ارشد شهرسازي کشور را کسب کرد.

فلاحت کار که متولد شهرستان مريوان است، فارغ التحصيل کارشناسي شهرسازي دانشگاه کردستان مي باشد و اکنون دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران مي باشد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان موفقيت اين دانشجوي کردستاني را تبريک گفت.

سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان کسب رتبه اول کارشناسي ارشد توسط هاوژين فلاحت کار را نشان از توانمندي و پشتکار و استعدادهاي اين مرزو بوم ميداند.

فلاحت کار هدف از ادامه تحصيل در اين رشته را تلاش براي فعاليت در حوزه شهرسازي مي داند.

وي با برشمردن اينکه وضعيت شهرسازي شهرهاي کردستان مطلوب نيست، اسستفاده از تخصص مهندسين شهرساز را در سامان دادن به وضعيت شهرهاي استان ضروري مي داند.