خدمات مهندسی طراحی و نظارت ساختمان باید براساس شرح خدمات مهندسی ساختمان مصوب وزارت راه و شهرسازی ارائه شود

خدمات مهندسی طراحی و نظارت ساختمان باید براساس شرح خدمات مهندسی ساختمان مصوب وزارت راه و شهرسازی ارائه شود