حضورسازمان  نظام مهندسی کردستان در مدارس حاشیه سنندج؛  ترویج مقررات ملی ساختمان باید از خانواده ها و مدارس آغاز شود


 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور در مدارس حاشیه شهر سنندج به  ترویج مقررات ملی ساختمان پرداختند.

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، مدیر فنی و اجرایی ، مدیر دفتر نمایندگی سنندج، اعضای هیات مدیره و کارشناسان گروه های مختلف سازمان ضمن حضور در مدارس روستاهای قار، آساوله و دوشان و عباس آباد سنندج به ارائه سخنرانی درباره لزوم توجه به مقرات ملی ساختمان و اصول ساخت و ساز اصولی پرداختند.

مهندس مهدی حسام شریعتی نایب رئیس سازمان طی سخنانی در جمع دانش آموزان از آنان خواست تا سفیران سازمان در خانواده های خود برای رعایت مقررات ملی ساختمان باشند.

وی با تاکید بر بر لزوم فرهنگ سازی در رعایت مقررات ملی ساختمان و توجه به ساخت و ساز اصول آن را وظیفه ملی و همگانی توصیف کرد.

وی با عنوان اینکه هر امری در جامعه باید به متخصصان آن حوزه واگذار شود، افزود: عدم بهره گیری از متخصصین حوزه ساخت و ساز و علی الخصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان موجب آنچه امروز در سنندج و استان شاهد آن هستیم یعنی ساخت و ساز غیرمجاز و رشد بی رویه حاشیه نشینی و ساختمان هایی با کیفیت پایین خواهیم بود.

مهندس حسام شریعتی  توجه به امنیت جانی و روانی شهروندان، حفظ سرمایه ملی آنان را از نتایج مهم توجه به مقررات ملی ساختمان و رعایت اصول ساخت و ساز دانست.

تشکیل کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان در سازمان نظام مهندسی کردستان و حضور در مدارس سطح شهر از برنامه ها و اولویت های سازمان در رابطه با ترویج و اشاعه مقررات ملی ساختمان است.

این کمیته با حضور در مدارس استان سعی در نهادینه کردن مقررات ملی ساختمان در بین دانش آموزان دارد.

مهندس بهار راستین مسئولیت این کمیته را در سازمان برعهده دارد.