جلسه مشترک گروه های تخصصی سازمان با امور آموزش و پژوهش

جلسه مشترک گروه های تخصصی سازمان با امور آموزش و پژوهش، در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

در این نشست امور آموزش و پژوهش سازمان، گزارشی از تقویم آموزشی تدوین شده، دوره ها وکلاس ها و بازدیدهای آموزشی برگزار شده ارائه نمود.

دکترهوشنگ دباغ مدیر آموزش وپژوهش سازمان و مهندس بهار راستین نماینده ی هیات مدیره در امور آموزش و پژوهش در این نشست با تاکید براینکه امور آموزش وپژوهش در پی ارتقای سطح کمی وکیفی کلاس ها ودوره های آموزشی برای اعضاست، از گروه های تخصصی سازمان دراین جهت دعوت به همکاری نمودند.

نمایندگان گروه های تخصصی سازمان نیز با ارائه ی برنامه ها و نیازهای اعضای رشته های مربوطه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقای سطح علمی اعضا ی سازمان تاکید نمودند.

در این نشست مقرر شد که گروه های تخصصی نیازها و پیشنهادات خود در رابطه با برگزاری دوره ها وکلاس های آموزشی به امور آموزش سازمان جهت اقدام اعلام نمایند.