جذب نمايندگان دفتر اجرايي نظارت برق در شهرستانها

فراخوان اول  

جذب نمايندگان دفتر اجرايي نظارت برق در شهرستانها

 

دفتر اجرايي نظارت برق در نظر دارد نسبت به جذب نمايندگان دفتر درکليه شهرستانها درراستاي اجراي شيوه نامه ، تفاهم نامه و نظام نامه مصوب اقدام نمايد . به همين منظور از کليه مهندسين بازرس برق در شهرستانها که وقت کافي براي حضور در دفتر اجرايي را دارند  دعوت به عمل مي آيد . مستدعي است درخواست خود را همراه مدارک و مستندات به دفتر اجرايي نظارت برق به آدرس : سنندج -  بلوار شهيد چمران روبروي فروشگاه رفاه کوچه نورآباد 2 ساختمان شماره 2 نظام مهندسي ساختمان تا مورخ 1/11/93 تحويل نمايند . متقاضيان مي توانند در صورت درخواست اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33564790 تماس حاصل نمايند .