جدول زمان‌بندی هفتمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها اعلام شد

مراحل فعالیت

نوع فعالیت

مجری فعالیت

ماده مربوط به فعالیت درآئین نامه اجرایی قانون

زمان شروع فعالیت

مدت زمان فعالیت

فعالیت تبعی

۱

تعیین اعضای هیات نظارت استان و صدور حكم

اداره كل راه و شهرسازی استان

۶۲

رو ز پنجشنبه۹۴/۰۲/۲۴ الی روز یكشنبه۹۴/۰۳/۲۴

از زمان تشكیل تا تایید انتخابات و صدور اعتبار نامه

اعلام اسامی اعضای هیات نظارت استان به وزارت راه و شهرسازی– دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای دبیرخانه دستگاه نظارت (كشور)

۲

تعیین اعضای هیأت اجرایی استان و صدور حكم

اداره كل راه و شهرسازی استان

۶۲

اعلام اسامی اعضای هیأت اجرایی استان به وزارت راه و شهرسازی– دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای دبیرخانه دستگاه نظارت (كشور)

۳

تشكیل جلسه هیات اجرایی و انتخاب رئیس، نائب رئیس و منشی و انجام مقدمات برگزاری انتخابات

هیأت اجرایی

۶۳

روز دوشنبه۹۴/۰۳/۲۵

۷روز

......

۴

مهلت پذیرش تقاضای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان

هیأت اجرایی

۶۴

روز دوشنبه ۹۴/۰۴/۱

۳۲ روز

......

۵

انجام مكاتبات مربوط به استعلام‌های از مراجع ذیربط 

هیأت اجرایی

۶۶

روز جمعه۹۴/۰۵/۲

۷ روز

ارسال رونوشت مكاتبات به هیأت نظارت استان و دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای

۶

دریافت و بررسی پاسخ استعلام وضعیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان از مراجع ذیربط، تعیین صلاحیت نامزدها اعلام به متقاضی

هیات اجرایی و هیات نظارت

۶۶

روز جمعه۹۴/۰۵/۹

۳۱ روز

درصورت دریافت یا عدم دریافت پاسخ استعلام درمدت مقرر، هیأت اجرایی نسبت به صلاحیت داوطلبان تصمیم می‌گیرد و نتیجه را به هیات نظارت استان، دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای و متقاضی اعلام می‌کند.

۷

وصول شكایات رد صلاحیت شدگان

هیات نظارت

۶۶

روز دوشنبه۹۴/۰۶/۹

۳ روز

......

۸

رسیدگی به شكایات رد صلاحیت شدگان

هیأت نظارت

۶۶

روز پنج شنبه۹۴/۰۶/۱۲

۷ روز

تأیید اولیه فهرست داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان و اعلام نظر اولیه به هیأت اجرایی استان.

۹

انتشار فهرست نهایی داوطلبان درروزنامه محلی یا كثیرالانتشار

هیأت اجرایی

۶۶

روز پنج شنبه۹۴/۰۶/۱۹

۷ روز

پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت استان، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافی تكثیر و توزیع کرده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه كثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء می‌رساند.

۱۰

روز برگزاری انتخابات

هیأت اجرایی زیرنظر هیأت نظارت

۶۹

روز پنج شنبه۹۴/۰۷/۰۹

۱ روز

از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۷ با قابلیت تمدید ساعت رأی دادن.

۱۱

شمارش آراء

هیأت اجرایی زیرنظر هیأت نظارت

۶۹

بلافاصله پس از خاتمه

انتخابات و رأی گیری

۱ روز

تنظیم صورتجلسه شمارش آرا و تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره نظام مهندسی استان و اعلام نتایج دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای.

۱۲

پذیرش شكایات مربوط به انتخابات

هیأت اجرایی

۷۰

روز شنبه۹۴/۰۷/۱۱

۵ روز

 

۱۳

رسیدگی به شكایات

هیأت اجرایی به همراه

هیأت نظارت

۷۰

روز پنج شنبه۹۴/۰۷/۱۶

۷ روز

 

۱۴

تأیید یا ابطال انتخابات

دستگاه  نظارت

۷۰

روز پنج شنبه۹۴/۰۷/۲۳

۲ روز

در صورت تایید انتخابات و اعلام نتایج قطعی، تحویل كلیه مستندات مربوط به انتخابات به دبیر خانه نظام مهندسی استان و  در صورت ابطال، با هماهنگی به عمل آمده هیات اجرایی استان حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به شروع مقدمات انتخابات مجدد، اقدام می‌کند.

۱۵

صدور و اعطای اعتبارنامه اعضای منتخب هیأت مدیره سازمان استان

وزارت راه و شهرسازی

۷۰

روز شنبه۹۴/۰۷/۲۵

۱روز

دعوت از مدیركل راه و شهرسازی استان، نماینده همراه و عضو منتخب هیات مدیره نظام مهندسی استان برای اخذ اعتبار نامه.