جدول زمانبندی مراجعه قبول شدگان در آزمون ورود به حرفه آبان 94
جدول زمانبندی مراجعه قبول شدگان در آزمون ورود به حرفه مرداد 94
 
 اعضای ساکن شهرستان جهت تشکیل پرونده اولیه به دفتر نمایندگی شهرستان مراجعه فرمایند