جدول زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی اردیبهشت ماه94

جدول زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی اردیبهشت ماه94 

ردیف

نام کارگاه یا سمینار

گروه

زمان وساعت برگزاری

مدرس

مکان برگزاری

1-

کارگاه تغییرات آیین نامه 2800

عمران

07/02/94ساعت 16:30الی20

دکترسالار منیعی

سازمان نظام مهندسی

2-

کارگاه اتصالات فلزی

عمران

13/02/94و 20/02/94 ساعت 15:30الی20

مهندس پیام فوزی

سازمان نظام مهندسی

3-

الزامات مبحث چهارم

معماری

31/02/94

ساعت15:30الی 20

مهندس سوران متوسل ومهندس حیدری

سازمان نظام مهندسی

4-

دوره سیستمهای ارت

برق

15/02/94 

ساعت15:30الی 20

منهدس هیوا لهونیان

سازمان نظام مهندسی

5-

دوره نرم افزار روشنایی

برق

22/02/94

ساعت15:30الی 20

مهندس عبید علی محمدی

سازمان نظام مهندسی

(آوردن لپ تاپ الزامی است.)

6-

دوره گازرسانی به صنایع

مکانیک

16/02/94

ساعت15:30الی 20

مهندس محمد ربانی

سازمان نظام مهندسی

7-

سمینار اجرای لوله کشی تاسیات مکانیک

مکانیک

29/02/94

ساعت15:30الی 20

مهندس خالدکریمی

سازمان نظام مهندسی