جایگاه مفهوم "مشارکت" در سازمان نظام مهندسی ساختمان

در جوامع توسعه نیافته، مشارکت افراد در امورات تصمیم گیری گروهها و سازمانهای قتصادی-سیاسی و اجتماعی به انتخابات و فضای رقابتی منتهی می گردد و مفهوم "مشارکت" بحث و تحلیل آن،  تنها به وجود چنین فضاهایی محدود می شود!

اما در مقابل آنچه مسلم است توسعه همه جانبه جوامع، سازمانها و نهادها به مشارکت فعال و آگاهانه اعضای آنها بستگی دارد.

لزوم پرداختن به مفهوم مشارکت و تحلیل اصول و مبانی آن و تبیین جایگاه این مفهوم کلیدی و همچنین مبدل نمودن آن به نوعی کنش اجتماعی آگاهانه و اختیاری می تواند فاکتوری قدرتمند در تغییر و تحول هر جامعه و گروهی باشد و این مسئله به یقین می تواند در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز حکمفرما باشد.

مشارکت اعضای سازمان اگر دارای مختصاتی ازجمله برابری و آزادی اعمال نظر و از روی آگاهی و در فضای تعقلی صورت بگیرد و دارای پیامدهای دوسویه یعنی حیطه ی تاثیرات آن فرد و جامعه را شامل گردد و می تواند ارتقای سازمان را تضمن نماید.

از طرف دیگر واقعیت اینست که مهمترین چالش پیش روی سازمان نظام مهندسی کشور و استان ها "مشارکت" اعضا در امورات سازمان می باشد.

این عدم مشارکت خود از موانع اصلی توسعه نیافتگی و ایفا ننمودن نقش واقعی سازمان در جامعه است! هرچند که چالش های زیاد دیگری پیش روی سازمان است اما در صورت مشارکت فعال و آگاهانه اعضا سازمان چالش های دیگر در مسیر این مشارکت قابل بررسی و حل خواهد بود.

لزوم شرکت در مجامع عمومی، ارائه نظرات و پیشنهادات، مشارکت آگاهانه در انتخابات هیات مدیره و ... می تواند دستاوردهای مشارکت را برای سازمان محقق می سازد.

 البته نمی توان افزایش چشمگیر مشارکت اعضا در انتخابات دور ششم هیات مدیره و همچنین مجامع مختلف سازمان را انکار نمود.آمارها نشان می دهد که درصد مشارکت در اتخابات هیات مدیره دور ششم نسبت به دوره های دیگر افزایش یافته است.

مشارکت اعضای استان در انتخابات دوره پنجم 30 درصد و در دور ششم این آمار به 40 درصد رسید که این امر لزوم مشارکت آگاهانه را بیش از پیش نمایان ساخته  اعضای سازمان ها  ارتقای و تحول سازمان خود را در مشارکت و انتخابات گزینه های اصلح می دانند.

سیاست های اخیر سازمان و فعالیت های هیات مدیره دوره های گذشته در افزایش این آمار موثر بوده است. چه از لحاظ اینکه عملکرد آنها بنحوی مثبت و رضایت بخش بوده و  با رزومه خود اعضای سازمان را امیدوار به بهره های مشارکت و حضور فعالانه ی خود نموده اند و چه از لحاظ اینکه شاید اعضا، تغییر در سیستم کنونی سازمان ها چاره اصلح تصور کنند ؛ که در هر حالت این را می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که اعضا نسبت به آینده سازمان حساس و احساس مسئولیت نمایند.

از طرف دیگر در رابطه با سنجش عملکرد سازمان از طرف جامعه باید به این امر اشاره نمود که در سنجش هر نهادی باید پارامترهایی از جمله قدمت، ظرف مکان و زمان، اختیارات، امکانات و ... در نظر گرفته شود و باتوجه به اینکه نظام مهندسی ساختمان عمر چندانی در فضای عمرانی و اجتماعی جامعه ندارد و با توجه حوزه اختیارات محدود در مقایسه با دیگر نهادهای مشابه دولتی و غیر دولتی را مدنظر نداشت.

واقعیت اینست در جامعه از لحاظ اینکه جامعه هنوز درک درستی از نظام مهندسی و کارکرد آن ندارد و هم اینکه جایگاه واقعی آن در ساخت و سازها و امورات عمرانی کشور بخوبی تعریف نشده است وظایف مسئولین و اعضا  این سازمان بخصوص هیات مدیره ها را دوچندان می کند  انتظار می رود  برای دستیابی و نیل به این اهداف اعضای سازمان رغبت بیشتری به حضور در سازمان و تاثیرگذاری در جامعه داشته باشند.

مورد دیگری در افزایش این مشارکت نقش داشته باشد فراهم نمودن ملزومات حضور بیشتر و مشارکت بالاتر بوده است. چه از لحاظ اینکه سیستم انتخابات دچار تغییر و تحولات مثبتی شده و چه از لحاظ اینکه ارائه گزارش ها و عملکردهای هیات مدیره دوره ششم( واکنش های مثبت و منفی به آن ) موجبات حضور بیشتر را فراهم آورد.

#  هورامان بهرامی  روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان