جایگاه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در طراحی پایدار ساختمان های اداری
جایگاه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در طراحی پایدار ساختمان های اداری .................................... دانلود
میعاد صالحی–کارشناسی ارشد معماری
Meead67.artist@yahoo.com