ثبت نام فرزندان اعضای محترم سازمان در پایگاه تابستانی آموزشی - ورزشی با ده درصد تخفیف

 
 10 درصد تخفیف برای اعضای سازمان
اعضای محترم می توانند با ارائه کارت عضویت از 10 درصد تخفیف هزینه ثبت نام بهره مند شوند.