بازدید از سد آزاد مریوان قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
بازدید از سد آزاد مریوان

زمان: 10 / 2/ 1396
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان ( مهندس فرهادی) تا تاریخ 5/ 2/ 96 مراجعه و یا با شماره 33564876 و 33567874 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید