تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان، عمر و حادثه

ثبت نام بیمه تکمیلی درمان، عمر و حادثه اعضا و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/ 11/ 94 تمدید شد.

لذا متقاضیان محترم می توانند نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام لازم را به عمل آورده و پس از واریز حق بیمه متعلقه به امور اداری سازمان مراجعه فرمایند.

فرم ثبت نام ..................................................................................   دانلود

جدول تعهدات .................................................................................  دانلود