تمدید بیمه تکمیلی قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:
تمدید بیمه تکمیلی 
جهت تمدید بیمه تکمیلی  پایان سال 1396، تا تاریخ 96/09/25 به امور رفاهی سازمان (خانم رضایی) مراجعه فرمایید.