تمديد ارسال صورت معاملات فصلي ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم

 

قابل توجه اعضاي محترم پروانه دار سازمان

تمديد ارسال صورت معاملات فصلي ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم

اعضايي که تاکنون نسبت به ارسال گزارش صورت معاملات فصلي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ( براي سالهاي 91 و 92 ) اقدام ننموده اند بر اساس پيگيري هاي صورت گرفته براي اشخاص حقيقي ارسال آن ( سال 91 و 92 ) تا پايان 93/4/4 و براي اشخاص حقوقي ( سال 91 و 92 ) تا پايان 93/3/21 تمديد شد.