تماس با بازرسین سازمان

1-     ساعت حضور بازرسین جهت ارتباط حضوری همکاران و بازرسین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 تا 12:30

2-     لینک کانال تلگرام بازرسین سازمان به آدرس https://telegram.me/bazrasankurdestan

3-     ایمیل بازرسین سازمان به آدرس bazras@kurdnezam.ir

 شماره تلفن تماس بازرسین در سازمان 109 -3356876