تلاش سازمان برای اجرایی نمودن قطعنامه های هیات عمومی در حوزه صدور خدمات

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اشاره به قطعنامه هیات عمومی در اجلاس های هفدهم و هجدهم  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر صدور خدمات فنی و مهندسی از تشکیل کمیته ای در این رابطه در استان کردستان از ابتدای هیات مدیره ششم خبر داد.

دکتر ثابتی  افزایش تعداد مهندسین عضو سازمان از یک سو و کاهش چشمگیر کار ارجاعی به اعضا از سوی دیگر و همچنین صدور توانمندی های جامعه مهندسین استان را از عوامل مهم تاکید بر فعال نمودن این کمیته عنوان کرد.

وی در رابطه با فعالیت های سازمان در این حوزه گفت: دعوت از هیات مهندسی اقلیم کردستان عراق به سنندج، سفر کمیته صدور خدمات با این اقلیم و برگزاری چندین نشست مشترک با جامعه مهندسی و مسئولین ارشد اجرایی دو طرف را از جمله اقدامات سازمان در این رابطه توصیف کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان امضای تفاهم نامه های همکاری با سندیکا و اتحادیه اندازیاران اقلیم کردستان عراق و انجمن پیمانکاران را از دستاوردهای مهم این دیدارها دانست و اظهار داشت: مجموعه سازمان کلیه امورات مربوط به حضور پررنگ اعضای توانمند سازمان در اقلیم کردستان انجام داده است و با مهیا شدن شرایط این اقلیم گام های عملی نیز برداشته خواهد شد.

دکتر ثابتی افزود: 4 تفاهم نامه همکاری با سندیکای اندازیاران اربیل، اتحادیه اندازیاران سلیمانیه، انجمن پیمانکاران اقلیم کردستان و همچنین یک تفاهم نامه جامع با جامعه مهندسین اقلیم کردستان صورت پذیرفته است و سازمان با طرف های خود در اقلیم کردستان مکانیزم های اجرایی نمودن این تفاهم نامه ها را نیز آماده وامضا نموده است.

وی دلیل توقف فعالیت های کمیته صدوررا در وضعیت اقتصادی این اقلیم توصیف کرد و اعلام داشت: با بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی اقلیم این فعالیت ها از سر گرفته خواهد شد.