تقدیر ریاست سازمان از مشارکت گسترده اعضا در انتخابات هیات نمایندگی شهرستانها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از مشارکت گسترده اعضا در انتخابات هیات نمایندگی شهرستانها تقدیر کرد.

مهندس امید محمودی اظهار داشت: حضور گسترده اعضای محترم شهرستان های استان نشان از میل به مشارکت و حضور فعال در سازمان جهت ارتقای همه جانبه نظام مهندسی ساختمان کردستان دارد.

رئیس سازمان با اعلام مشارکت بیش از 60 درصدی اعضای شهرستانهای استان در انتخابات، آن را نوید بخش حضور فعال اعضا در اداره سازمان توصیف کرد.

وی اظهار امیدواری کرد تا منتخبان اعضای شهرستان ها بتوانند در جهت جلب اعتماد و رضایت اعضا و پیشبرد اهداف متعالیه سازمان گام بردارند.

انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در روز شنبه 14اسفندماه همزمان در کلیه شهرستان های استان بجز شهرستان سنندج برگزار شد.

براساس ماده 4 تبصره 1 آئین نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها رئیس، نایب رئیس و دبیر از بین اعضای منتخبی که با رعایت نصاب انتخاب گردیده اند توسط هیات مدیره استان منصوب و احکام ایشان توسط رئیس سازمان برای مدت یکسال صادر می گردد که بر اساس تبصره 2 آئین نامه مذکور انتخاب مجدد آنها برای سال های آتی با تصویب هیات مدیره سازمان استان بلامانع است.