تفاهم نامه صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با کلینیک دندانپزشکی خانواده تفاهم نامه صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  با کلینیک دندانپزشکی خانواده