تعیین مدیر و هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در سقز

مدیر وهیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان سقز انتخاب شدند.

هیأت مدیره سازمان در نشست داخلی خود ضمن قدردانی از زحمات مدیر و هیأ ت اجرایی پیشین این شهرستان از بین کاندیدا، مطرح شده هیأت اجرایی و مدیر دفتر نمایندگی سقز را تعیین کردند.

بر اساس انتخابات هیأت مدیره مهندس خلیل سعیدپور ، مهندس فواد خدری یار و مهندس هیوا نعمانی بعنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سقز انتخاب شدند.

همچنین با رأی هیأت مدیره مهندس یحیی دهیمی عضو علی البدل این دفتر شد.

به اتفاق آراء هیأت مدیره ، مهندس خلیل سعیدپور بعنوان مدیر اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سقز انتخاب شد.