تعیین مدیر و هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در دیواندره

هیآت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان اعضای هیات اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان دیواندره را انتخاب کردند.

 در انتخابات داخلی هیأت مدیره مهندس علاء عبدی ، مهندس جمشید نیازی ، مهندس اسمعیل نادری بعنوان اعضای اصلی دفتر اجرایی دیواندره انتخاب شدند. همچنین مهندس هادی شریفی بعنوان علی البدل این دفتر تعیین شد.

به اتفاق آرای هیأت مدیره مهندس جمشید نیازی در سمت مدیریت اجرایی سازمان در این شهرستان ابقا گردید.