تعیین ساعت کاری کارکنان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دبیر هیات مدیره سازمان ساعت کاری کارکنان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان را ابلاغ نمود.

مهندس وریا ژولیده دبیر هیات مدیره سازمان با اشاره به مصوبه هیات مدیره تاریخ 05/04/95 اعلام کرد:  در نیمه اول سال( تا پایان شهریور ماه) در روزهای شنبه  الی چهارشنبه در شهرستانهای استان بجز سنندج: از ساعت 8 صبح الی 13 و نیم و عصر از ساعت 17 الی 19 می باشد.

مهندس ژولیده اظهار داشت: در سنندج نیز ساعت کاری از ساعت 7 وچهل و پنج دقیقه صبح الی ساعت 14 و پانزده دقیقه تعیین شده است.

وی در رابطه با ساعت کاری پنجشنبه ها نیز گفت: پنجشنبه ها در سطح استان از ساعت 7 و چهل و پنج الی ساعت 13 می باشد.

دبیر هیات مدیره همچنین درباره ساعت کاری نیمه دوم سال نیز افزود: در نیمه دوم سال در روزهای شنبه الی چهارشنبه در کلیه شهرستانها و از جمله سنندج از ساعت 7 و چهل و پنج دقیقه الی ساعت 14 و پانزده دقیقه خواهد بود.

وی در رابطه با ساعت کاری پنجشنبه ها در نیمه دوم سال اعلام کرد: و پنج شنبه ها از ساعت 7 و چهل و پنج دقیقه الی ساعت 13 تعیین می گردد.