تعرفه خدمات مهندسی سال 1395

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از تاریخ 1/ 6/ 95 ابلاغ و قابل اجرا می باشد.

با عنایت به مصوبه شماره  مورخ 3/ 4/ 95 هیات مدیره سازمان به پیوست تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان قابل اجرا از تاریخ 1/ 6/ 95 ابلاغ می گردد

در خصوص دستور نقشه های صادر شده قبل از تاریخ 1/ 6/ 95 در صورت دارا بودن اعتبار فرم دستور نقشه و مراجعه مالک عقد قرارداد با دفاتر و ارائه به سازمان تا تاریخ 1/ 8/ 95 تعرفه طراحی سال 94 خواهد بود.

بدیهی است ملاک تعرفه نظارت کلیه نقشه هایی که از تاریخ 1/ 6/ 95 به بعد به سازمان ارسال می گردد تعرفه سال 95بوده و مسئولیت اطلاع رسانی شفاف به همکاران و مالکین برعهده مدیران دفاتر می باشد.